Informacja w sprawie konsultacji

Urząd Gminy
21.12.2018
Informacja w sprawie konsultacji

Informacja z przeprowadzonych w dniach od 4 do 13 grudnia 2018 r. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna.

Wójt Gminy Kruszyna informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach od 4 grudnia do 13 grudnia 2018 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kruszyna oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie:

  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekty uchwał zostały zamieszczone na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kruszyna,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej – bip.kruszyna.pl,
  • stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna – www.kruszyna.pl

Uprawnieni do konsultacji w/w projektów uchwał tj. mieszkańcy Gminy Kruszyna oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogli zgłaszać uwagi w dniach od 04 grudnia do 13 grudnia 2018 r. w godzinach tj.: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.00.

Wszelkie uwagi dotyczące projektów uchwał można było zgłaszać bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kruszyna pok. 6A  lub pocztą elektroniczną na adres ug@kruszyna.pl. W wyznaczonym terminie został zgłoszony jeden wniosek z proponowanymi  uwagami do projektu uchwały objętej konsultacjami.

W zaproponowanej opinii przedstawionej przez Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej Na Rzecz Wiedzy, Edukacji i Rozwoju ‘’POWER’’, wskazało  dwa warianty propozycji zmiany co do projektu Uchwały. Pierwsze rozwiązanie proponuje wprowadzenie stawki za osobę z rozróżnieniem na osoby dorosłe oraz dzieci. Natomiast drugi wariant proponuje zmiany na podstawie których wszystkie gospodarstwa domowe niezależnie od liczby mieszkańców poniosą jednakowy wzrost kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kruszyna oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekty uchwał wraz z otrzymana opinią przedłożono pod obrady Rady Gminy Kruszyna.