KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informacje
16.02.2023
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

                Urząd Gminy Kruszyna przeprowadza kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszyna. Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana jest szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników. W ramach prowadzonych kontroli mieszkańcy będą również wzywani do Urzędu celem okazania umowy oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Kruszyna sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów wynikających z cyt. wyżej ustawy. Do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).