Nabór na projekty grantowe

Konkursy
29.03.2022
Nabór na projekty grantowe

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłasza nabór 1/2022/G

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt grantowy p.t. ,,Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców” w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR).

1.       Termin składania wniosków: od 11 do 29 kwietnia 2022 roku.

2.       Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=48d5cd5968b6c1ae&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

3.       Forma wsparcia: refundacja.

Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty grantu.

4.       Zakres tematyczny projektu grantowego:

·      Zgodność z zakresem Rozporządzenia: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

·      Zgodność z zakresem LSR: Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności.

5.       Zakres realizowanych zadań obejmuje: przedsięwzięcia o charakterze integrującym i aktywizującym oraz edukacyjnym w szczególności:  szkolenie, warsztat, kurs, akcja społeczna, itp.

6.       Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 75 000,00 euro (300 000,00 złotych). 

Więcej informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/nabor-1-2022-g-na-projekt-grantowy-aktywni-lokalnie-integracja-i-aktywizacja-mieszkancow/