Polowania zbiorowe

Informacje
14.10.2020
Polowania zbiorowe

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości informację, o terminie oraz miejscu polowań zbiorowych w dzierżawionych obwodach organizowanych w Kole Łowieckim nr 29 ,,Jastrząb” Radomsko.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż
3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust.2.

Załączniki: