Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2018

Gmina
31.05.2019
Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2018

Ostatnią nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził nową instytucję raportu o stanie gminy, który ma stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany przez wójta radzie gminy co roku do dnia 31 maja.

Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem dłuższej procedury rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy tej procedury składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzana będzie corocznie debata. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany będzie do złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie takie składać można najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem.

Wobec powyższego przekazuję Państwu Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2018 celem zapoznania się i wyrażenia swoich opinii w debacie, która odbędzie się na najbliższej sesji nie później jednak niż do 30 czerwca br.

Zgłoszenia do debaty są przyjmowane w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy.

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w debacie nad przedłożonym Raportem o stanie Gminy Kruszyna.

Załączniki: