Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2019

Urząd Gminy
01.06.2020
Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2019

Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym opracowany został Raport o stanie gminy za rok 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany radzie gminy co roku do dnia 31 maja ( w tym roku ze względu na stan epidemiczny termin wydłużony został o 60 dni)

Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy rozpoczyna procedurę udzielenia wójtowi wotum zaufania.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzana będzie  debata. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany będzie do złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie takie składać można najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem.

Wobec powyższego przekazuję Państwu Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2019 celem zapoznania się i wyrażenia swoich opinii w debacie, która odbędzie się na najbliższej sesji nie później jednak niż do 31 sierpnia br. O terminie sesji powiadomimy z tygodniowym wyprzedzeniem

Zgłoszenia do debaty są przyjmowane w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy.

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w debacie nad przedłożonym Raportem o stanie Gminy Kruszyna

Załączniki: