VII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
24.05.2019
VII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej P. Zbigniew Zasępa.
 7. Uchwalenie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej P. Zbigniew Zasępa.
 8. Uchwalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej P. Zbigniew Zasępa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej P. Zbigniew Zasępa.
 10. Ustanowienie służebności przesyłu dla Tauron Dystrybucja S.A – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej P. Zbigniew Zasępa.
 11. Uchwalenie szczegółowych warunków  przyznawania  i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 12. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych –  referuje Kierownik ROPO P. Kamila Gałkowska.
 13. Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – referuje Kierownik ROPO P. Kamila Gałkowska.
 14. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli – referuje Kierownik ROPO P. Kamila Gałkowska.
 15. Wprowadzenie zmiany do uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół – referuje Kierownik ROPO P. Kamila Gałkowska.
 16. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 17. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 19. Ocena zasobów pomocy społecznej – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 20. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – referuje Sekretarz  Małgorzata Wierzbicka.
 21. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 22. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz