VIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
21.06.2019
VIII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2019 r.  o godz. 9.00 w sali nr  3 Urzędu Gminy odbędzie się VIII Sesja  Rady  Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kruszyna wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 8. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
  • Przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
  • Opinia RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • Przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy.
 9. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – referuje Kierownik ROPO P. Kamila Gałkowska.
 10. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych – referuje Kierownik ROPO P. Kamila Gałkowska.
 11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 12. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

 Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz