WARUNKI ZABUDOWY – najważniejsze informacje dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

Informacje
18.06.2024
WARUNKI ZABUDOWY – najważniejsze informacje dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Aby Twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony, muszą być spełnione łącznie te warunki:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej,
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
 6. zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
  • w stosunku, do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ustanowiony został zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
  • strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
  • strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się na ogólnopolskim formularzu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Możesz go złożyć internetowo, w urzędzie lub listownie.

Szczegółowe informacje oraz instrukcje krok po kroku jak złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy znajdziesz klikając w podany link: uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy

Dodatkowe informacje w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy, takie jak materiały instruktażowe, druk wniosku oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.