XL Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
02.12.2022
XL Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 7.30 w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Ustalenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
  5. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
  6. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
  7. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz