XLIV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
02.06.2023
XLIV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 8.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kruszyna za 2022 rok:
  a) debata nad raportem o stanie gminy za 2022 rok,
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 7. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
  a) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2022 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  c) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
  d) przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy,
  e) dyskusja,
  f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
 8. Zmiana uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 9. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 10. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 12. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 13. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz