XLVI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
28.08.2023
XLVI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2023r. o godz. 9.00 w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Powołanie zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych.
 6. Wprowadzenia zmiany do uchwały określającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.
 7. Określenie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Kruszyna – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 8. Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 9. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Przyznanie dotacji celowej dla Parafii pod wezwaniem Świętego Macieja Apostoła w Kruszynie – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 12. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz