XVI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
28.06.2020
XVI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 01 lipca 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kruszyna wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 7. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  • przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2019 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  • przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
 8. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2020 rok– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 9. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kruszyna– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kruszyna na lata 2020 – 2022”- referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lgocie Małej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lgocie Małej – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kruszyna na rok szkolny 2020/2021 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 14. Podjęcie uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Widzówek – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
 16. Informacja w sprawie realizacji Programu Współpracy w Organizacjami Pozarządowymi za 2019r – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej Rady Gminy Kruszyna za 2019 rok – referuje Przewodniczący Komisji.
 18. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 19. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz