XXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informacje
29.11.2021
XXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 01 grudnia  2021r. o godz. 9.00  w trybie zdalnym odbędzie się XXIX  Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Kruszyna,  Bogusławice i Lgota Mała – referuje inspektor ds. planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady – Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej  przystanki komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszyna – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 9. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Kruszyna – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 10. Uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 11. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej wysokość stawek podatków od środków transportowych – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 12. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2021 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
 13. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 14. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz