XXV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
21.06.2021
XXV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kruszyna wotum zaufania za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 7. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
  a) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2020 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  c) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
  d) przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy,
  e) dyskusja,
  f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020r.
 8. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszyna – referuje inspektor ds. planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 9. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości rolnych – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2021 rok– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Informacja z działalności NZOZ w Kruszynie za 2020 rok.
 12. Informacja z działalności GKRPA za 2020 rok – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 14. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 15. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz