XXX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
20.12.2021
XXX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 22 grudnia 2021r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kruszyna na 2022 rok.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna na 2022 rok.
 7. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kruszyna na 2022 rok.
 8. Ustalenie wysokości diet dla radnych i sołtysów.
 9. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kruszyna.
 10. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie opłaty targowej – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Kruszyna – referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
 12. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2021 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 13. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 14. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 15. Uchwalenie budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  • Przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
  • Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.
 16. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie WPF.
  • Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 18. Zamknięcie obrad  XXX Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz