Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2019 r.

Informacje
30.01.2019
Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2019 r.

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego KRUS informuje, że w 2019 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach analogicznych, jak w roku 2018.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń – jako płatnik emerytur i rent – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).

 

Od 1 stycznia 2019 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 46 zł 33 gr (ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek – 556 zł i 2 gr, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 46 zł 33 gr).

Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85 tys. 528 zł, to wówczas od kwoty przekroczenia Kasa rozpocznie potrącanie zaliczki w wysokości 32% dochodu bez zmniejszania o 46 zł 33 gr.

Natomiast od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach tj. do 257 zł miesięcznie, zaliczki na ten podatek nie będą pobierane.

Kasa wyjaśnia, że w myśl ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), roczna kwota zmniejszająca podatek w 2019 r. wynosi od 0 zł do 1 tys. 440 zł w zależności od wysokości rocznego dochodu.

Niemniej Kasa podkreśla, że wysokość ww. kwoty zmniejszającej podatek będzie ustalona indywidualnie dla każdego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku tj. po zakończeniu roku podatkowego 2019, a zaliczki potrącane będą w opisany wyżej sposób z zastosowaniem (jak dotychczas) kwoty 556 zł 2 gr. Kasa dodaje, że w przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 8 tys. zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 tys. 440 zł.

Emerytom/rencistom, których roczne dochody wyniosą powyżej 8 tys. zł i nie przekroczą 13 tys. zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1 tys. 440 zł a 556zł 2 grosze. W przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody przekroczą 13 tys. zł, ale nie przekroczą 85 tys. 528 zł roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie jak dotychczas 556 zł 2 gr.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne
w 2019 r.

Przykład 1

Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w kwocie równej najniższej emeryturze tj. 1 tys. 29zł 80 gr brutto do wypłaty otrzyma 877 zł 80 gr.

Z kwoty brutto renty rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 152 zł (tj. 139 zł 7 gr + 13zł 20 gr; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

(1030 zł x 18% ) – 46 zł 33 gr =139zł 7 gr –zaliczka na podatek dochodowy

1029 zł 80 gr x 9% = 92,68 zł (tj. po zaokrągleniu 93 zł) – składka na ubezpieczenie zdrowotne

1029 zł 80 gr x 7,75% = 79 zł 80 gr – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy

93 zł – 79 zł 80 gr = 13 zł 20 gr – pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana ze świadczenia rentowego

Przykład 2

Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej w kwocie 1 tys. 131 zł 95 gr brutto (912 zł 86 gr emerytura podstawowa x 0,36 % wskaźnik części składkowej + 912,86 zł x 0,88 % wskaźnik części uzupełniającej) do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 959 zł 95 gr.

Z kwoty brutto emerytury rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 172 zł (tj. 157 zł 43 gr + 14 zł 28 gr; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

1 tys. 132 zł (podstawa opodatkowania tj. 1 tys. 131 zł 95 gr zaokrąglona do pełnego złotego)
x 18% – 46 zł 33 gr = 157 zł 43 gr – zaliczka na podatek dochodowy

1 tys. 131 zł 95 gr x 9% = 101 zł 87 gr tj. po zaokrągleniu 102 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne

1 tys. 131 zł 95 gr x 7,75 % = 87 zł 72 gr – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,

102 zł – 87 zł 72 gr = 14 zł 28 gr –składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z emerytury