Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy
03.09.2019
Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z Uchwałą nr IX/64/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kruszyna, od 01.09.2019 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 38,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Nie uległy zmianie terminy płatności. Zgodnie z uchwałą nr VII/43/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata będzie wnoszona przez właścicieli nieruchomości w następujących terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku,

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 30 września danego roku,

4) za IV kwartał 31 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kruszyna – pon.-pt. w godz.7.30-13.30, przelewem na rachunek bankowy urzędu – 34 1020 2313 0000 3402 0455 1875 lub korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta – eboi.kruszyna.pl