Konkurs “Ekologiczna zagroda 2022”

Konkursy
12.05.2022
Konkurs “Ekologiczna zagroda 2022”

Wójt Gminy Kruszyna  na podstawie Zarządzenia Nr 48/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku  zaprasza mieszkańców Gminy Kruszyna do udziału w konkursie pn. „Ekologiczna Zagroda 2022”.

I. Uprawnieni do udziału:

Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy Gminy Kruszyna.

Do konkursu mogą być zgłoszone:

– gospodarstwa (zagrody wiejskie), prowadzące działalności rolniczą,

– zagrody wiejskie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej.

II. Cele konkursu:

Konkurs ma na celu m.in.

– zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, oraz ochronę krajobrazu,

– poprawę estetyki zagród wiejskich,

– propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej,

– upowszechnianie prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,

– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

III. Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie:

Od dnia 10 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022r.

IV. Miejsce zgłaszania posesji do konkursu:

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać:

– osobiście lub przez pełnomocnika  w Urzędzie Gminy Kruszyna, pok. nr 6,

– listownie na adres: Urząd Gminy w Kruszynie, ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna,

– u Sołtysa właściwego sołectwa.    

V. Nagrody:

Na etapie gminnym organizator ustanowił pulę na nagrody, wyróżnienia i uczestnictwo na etapie gminnym konkursu w wysokości 1.200 zł.

Za zajęcie I miejsca   – 600 zł

Za zajęcie II miejsca  – 350 zł

Za zajęcie III miejsca – 250 zł

Laureat etapu gminnego będzie reprezentował Gminę Kruszyna w konkursie powiatowym.

VI. Dodatkowe informacje:

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie,  pok. nr 6, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.kruszyna.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Normont-Tarnowska pok. nr 6, tel. 34 3202003 w. 45

Załączniki: