Konsultacje projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027”

Gmina
25.08.2021
Konsultacje projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027”

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kruszyna.

Strategia rozwoju gminy to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, który pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie, co władze samorządowe powinny zrobić, aby Gmina Kruszyna mogła lepiej funkcjonować i rozwijać się w przyszłości.

Aby dokument ten odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby i aspiracje danej społeczności, musi uwzględniać również sugestie i uwagi mieszkańców naszej gminy jak i pozostałych interesariuszy których dotyczy.

W chwili obecnej przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Strategii Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027 (wraz z formularzem do zgłaszania uwag). 

Projekt strategii wraz z diagnozą społeczno – gospodarczą i przestrzenną gminy zawiera między innymi: scenariusze rozwoju gminy, jej wizję oraz misję, cele strategiczne, kierunki działań oraz konkretne projekty inwestycyjne w określonej perspektywie czasowej. Przedkładany dokument strategii obejmuje okres obowiązywania nowego budżetu Unii Europejskiej zgodnie z perspektywą finansową na lata 2021 -2027.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027 (wraz z formularzem do zgłaszania uwag) jest umieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Kruszyna a w wersji papierowej wyłożony do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy Kruszyna, ul. Kmicica 5 (pokój nr 1).

Uzupełniony i podpisany formularz można przesyłać na adres e-mail: ug@kruszyna.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kruszyna w godzinach pracy urzędu do dnia 1 października 2021 r.

Formularze niepodpisane lub wypełnione nieczytelnie, jak również niezawierające uzasadnienia nie będą brane pod uwagę.

Spotkanie konsultacyjne w trybie stacjonarnym z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Kruszyna oraz pozostałymi interesariuszami odbędzie się we wrześniu. O dokładnym terminie  poinformujemy odrębnie.

Zachęcam do zgłaszania własnych uwag i sugestii na dołączonym formularzu oraz bezpośrednio na spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy.

Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna

Załączniki: